ALGEMENE VOORWAARDEN GEDRAGSTHERAPIE

Van hondengedragstherapeute Claudia Pasmans bij Dog Minds, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 77045084

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de gedragstherapeute met de klant afspreekt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor de hond(en) van die klant.

1.2 Gedragstherapeutisch consult: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie.

1.3 Gedragstherapeute: Claudia Pasmans, gevestigd te Eindhoven.

1.4 Klant: de eigenaar van de hond, die de gedragstherapeute inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn/haar hond.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

 

ARTIKEL 2- TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de klant heeft gegeven en die de gedragstherapeute heeft aanvaard conform artikel 1.1.

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of (digitaal) schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en de vervolgafspraken ter begeleiding van de klant in het uitvoeren van de therapie.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien de gedragstherapeute deze (digitaal) schriftelijk heeft bevestigd aan de klant.

2.4 Door het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De gedragstherapeute staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De tussen de gedragstherapeute en de klant gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de gedragstherapeute tot het leveren van gedegen en vakkundig advies. De gedragstherapeute voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3 De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeute op te volgen en gebruik te maken van de door de gedragstherapeute voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de klant, de gedragstherapeute en de omgeving.

3.4 De klant dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeute te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van de hond(en) of als de hond(en) recent in contact is geweest met een ander ziek dier. De gedragstherapeute beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

3.5 Toezeggingen, in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeute worden, indien niet (digitaal) schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.6 Honden, die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, zijn beschermd tegen overdraagbare ziekten, aantoonbaar middels een titerbepaling of gangbare entingen.

 

ARTIKEL 4 – VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.2 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.3  De tussen de gedragstherapeute en de klant gesloten overeenkomst wordt tussentijds beëindigd:

  • Op uitdrukkelijk verzoek van de klant;
  • Door het overlijden van de te behandelen hond(en);
  • Na een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeute, indien de gedragstherapeute van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de behandeling wordt voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Na een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeute indien het vertrouwen tussen gedragstherapeute en de klant op ernstige wijze is verstoord.

Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van de gedragstherapeute tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4.4 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de gedragstherapeute.

4.5 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

  • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  • De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

5.2  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5.3 Bij een eerste consult en vervolgconsult (basistraject) dient de betaling door de klant na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. De klant ontvangt de factuur na het eerste consult. Contante betaling dient direct aan het einde van het eerste consult betaald te worden.

5.4 Bij een eerste consult en 3 vervolgconsulten (plus traject) dient de betaling door de klant na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. De klant ontvangt de factuur na het eerste consult. Contante betaling dient direct aan het einde van het eerste consult betaald te worden.

5.5 Bij een eerste consult en 5 vervolgconsulten (premium traject) dient de betaling door de klant na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. De klant ontvangt de factuur na het eerste consult. Contante betaling dient direct aan het einde van het eerste consult betaald te worden.

5.6 Bij een los vervolgconsult dient de betaling door de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. Contante betaling dient direct aan het einde van het vervolgconsult betaald te worden.

5.7 Annulering door de klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeute aanvaard worden. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalings-verplichting van kracht.

5.8 Indien de afspraak binnen vijf dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt de gedragstherapeute 25 % van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

5.9 Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, brengt de gedragstherapeute 10% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

5.10 Indien de gedragstherapeute door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeute de klant daarvan tijdig telefonisch of (digitaal) schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de klant dit bericht van annulering onverhoopt niet tijdig ontvangt, kan hij/zij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

5.11 Indien de klant in gebreke blijft tot het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen wordt tot incasso overgegaan. De klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW, gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

 

ARTIKEL 6 – AANS PRAKELIJKHEID

6.1 De gedragstherapeute zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. De gedragstherapeute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

6.2 De gedragstherapeute is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die de hond(en) mogelijk oplopen tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

6.3 De gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

6.4 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar hond(en) geldig is.

 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING

7.1 De gedragstherapeute beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 De gedragstherapeute gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de klant voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 De gedragstherapeute behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door de gedragstherapeute verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeute worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 9 – KLACHTENREGELING

9.1 Indien de klant niet tevreden is over de gedragstherapeute of over de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de klant een klacht indienen bij de gedragstherapeute. De gedragstherapeute zal samen met de klant proberen het probleem op te lossen.

9.2 De klant is verplicht om de door de gedragstherapeute te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de diensten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan de gedragstherapeute te berichten.

9.3 Indien de gedragstherapeute klacht over de prestatie gegrond bevindt, heeft de gedragstherapeute te allen tijde het recht om:

  • Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of
  • Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de gedragstherapeute.

9.4 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeute ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing, onverminderd de bevoegdheid van de gedragstherapeute een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1       Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeute. Deze beslissingen zijn bindend.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉLES(SEN) EN GROEPSLESSEN

Van Hondenschool Dog Minds, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 77045084

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de hondenschool met de klant een privéles of groepsles afspreekt.

1.2 Klant: de eigenaar van de hond, die de hondenschool inschakelt en opdracht geeft voor privéles(sen) en/of groepslessen.

1.3 Hondenschool: Claudia Pasmans, een kynologisch instructrice die namens Dog Minds privéles(sen) en groepslessen verzorgd.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

 

ARTIKEL 2 – DEELNAME AAN PRIVÉLES(SEN) OF GROEPSLESSEN

2.1 De hondenschool bepaalt of een klant in aanmerking komt voor de ingeschreven privéles(sen) en/of groepslessencursus en behoudt zich het recht voor de inschrijving om welke reden dan ook te weigeren of de klant door te verwijzen naar een andere privé of groepsles.

2.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor om klanten deelname aan een training of workshop te weigeren wanneer zij dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico vormt in welk opzicht dan ook voor hond, andere mensen en/of andere deelnemende honden.

2.3 Klanten worden alleen toegelaten tot de privéles(sen) en/of groepslessen als hun hond(en) een geschikt tuig of halsband dragen. Slipkettingen, prikbanden, half checks, stroombanden en dergelijke zijn niet toegestaan op de hondenschool. Ook een flexlijn is niet toegestaan tijdens de trainingen. De hondenschool beoordeelt de materialen die de klant gebruikt en behoudt zich het recht voor om de klant te weigeren tijdens de privéles(sen) en/of groepslessen.

2.4 De hond dient gezond te zijn en voldoende beschermd tegen Parvo, Hondenziekte en Leverziekte aantoonbaar door een geldende enting of een titerbepaling. Ook dient de hond vrij te zijn van oormijt, teken, vlooien, wormen of andere besmettelijke ziekten.

2.5 Gezinsleden van de klant zijn welkom om deel te nemen aan de privéles(sen) en/of groepslessen. Als een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door een ouder of een voogd.

 

ARTIKEL 3 – BETALING

3.1 Bij eenmalig privéles dient het bedrag na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. Contante betaling dient direct aan het einde van de les betaald te worden aan Dog Minds.

3.2 Bij vijfmalig privéles (ook dus de individuele puppytraining) dient het bedrag na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds. De klant ontvangt de factuur na de eerste privéles. Contante betaling dient direct aan het einde van de eerste privéles betaald te worden aan Dog Minds.

3.3 Het te betalen bedrag van de groepslessen (puppycursus, jonge hondencursus of jonge hondencursus 2) dient vóór de start van de groepslessen overgemaakt te worden op de bankrekening van Dog Minds.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST 

4.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die de klant aangaat met de hondenschool.

4.2  De inschrijving is akkoord wanneer de klant via e-mailcontact akkoord heeft gegeven middels het inschrijfformulier. Na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief.

4.3  In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht om de klant niet deel te laten nemen aan de privéles(sen) of groepslessen.

4.4  Als de klant minderjarig is, is de inschrijving door ouder of voogd verplicht.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING

5.1 De hondenschool heeft het recht om cursussen, trainingen of workshops af te gelasten wanneer het onverantwoord is om de honden te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste privéles of groepsles wordt verzet naar een andere (door de hondenschool bepaalde) dag.

5.2 De klant dient minimaal 2 x 24 uur van tevoren via mail of telefonisch af te zeggen, wanneer hij/zij de privéles wil afzeggen. Een privéles kan tot uiterlijk 48 uur voor de les kosteloos worden geannuleerd. Binnen 48 uur voor aanvang wordt er 25% van de kosten in rekening gebracht.

5.3 De cursist dient minimaal 24 uur van tevoren via mail of telefonisch af te zeggen, wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. Door de cursist afgelaste groepslessen komen te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen.

5.4 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald indien de klant ervoor kiest voortijdig te stoppen met de privélessen.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de klant of hond.

6.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en / of calculatie fouten.

6.3 De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

6.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant en zijn/haar hond aan personen, dieren of (goederen) materialen (worden) wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, andere mensen en/of de locatie waar getraind wordt.

6.5 De klant dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

6.6 De klant en/of de hond die hinder of last oplevert, kan door de hondenschool verzocht worden de les te verlaten. De klant heeft geen recht op teruggave van betaalde of verschuldigde gelden.

 

ARTIKEL 7: COPYRIGHT

7.1 Door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen (e-mails en hand-outs) vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN

8.1          De klant kan mondeling of schriftelijk klachten richten aan de hondenschool.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE UITLAATSERVICE

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Dog Minds te Eindhoven, KvK 77045084

1.2 Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en).

1.3 Opdracht: het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4 Hond: hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

2.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.3  Om te bepalen of de hond geschikt is om door de opdrachtnemer te worden uitgelaten, wordt er een intakegesprek en kennismaking met de hond(en) gehouden.

2.4  De opdrachtnemer mag ten allen tijde bepalen welke honden worden toegelaten tot de individuele uitlaatdienst.

 

ARTIKEL 3 – RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTNEMER

3.1 De opdrachtnemer zal de hond(en) op de afgesproken tijden ophalen en terugbrengen naar het afgesproken adres.

3.2 De opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van de hond en de opdrachtgever is altijd wettelijk aansprakelijk voor zijn/haar hond(en).

3.3 De opdrachtnemer heeft het recht hond(en) te weigeren.

3.4 De opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever.

3.5 De opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtovereenkomst per direct op te zeggen, als de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid en dierenwelzijn in het gedrang zijn. Reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald aan de opdrachtgever.

3.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.

3.7 Wanneer opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, pech, e.d.) de uitlaatdienst niet kan verrichten, zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. Deze wandeling wordt niet in rekening gebracht.

3.8 De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van de hond.

3.9 De opdrachtnemer heeft het recht om de wandeling niet door te laten gaan bij extreme gladheid, hitte of weeralarm. De opdrachtgever wordt hier zo snel als mogelijk over ingelicht.

3.10 De opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met de hond naar een dierenarts. De dierenartsrekening is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 4 – RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer toestemming om het huis met een door de opdrachtgever aangeleverde sleutel te betreden.

4.2 De hond dient gezond te zijn en voldoende beschermd tegen Parvo, Hondenziekte en Leverziekte aantoonbaar door een geldende enting of een titerbepaling. Tevens dient de hond vrij te zijn van oormijt, teken, vlooien, wormen of andere besmettelijke ziekten.

4.3 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor de dag dat de hond uitgelaten wordt, op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond.

4.4 De opdrachtnemer geeft de hond(en), indien schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever, eten en/of medicijnen na het wandelen.

4.5 De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer (indien niet bereikbaar) om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen aan diens hond indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.

4.6 De opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

4.7 De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken individuele uitlaatdienst onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.8 Bij verhindering dient de opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

4.9 De opdrachtgever heeft het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

5.2 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en/of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de hond van opdrachtgever.

5.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer alles in het werk stellen de hond terug te vinden.

5.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.

5.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, al dan niet opgelopen tijdens de wandeling.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.2 Bij een eenmalige wandeling ontvangt de klant na de wandeling een factuur met de kosten van deze wandeling. Dit dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds.

6.3 Bij meerdere wandelingen ontvangt de klant aan het einde van de maand een factuur met de kosten van de wandelingen. Dit dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op de rekening van Dog Minds.

6.4 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 Bij beëindiging van het contract door opdrachtgever vindt geen terugbetaling plaats.

ARTIKEL 7 – SLEUTELOVEREENKOMST

7.1 De huissleutel zal in het bezit komen van de individuele uitlaatdienst ‘Dog Minds’. De eigenaar Claudia Pasmans zal als enige persoon gebruik maken van de sleutel om de hond(en) op afgesproken tijden op te halen en thuis te brengen.

7.2 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of inbraak die tijdens het bezit van de sleutel door de individuele uitlaatdienst ‘Dog Minds’ plaatsvindt.

7.3 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van de huissleutel. De opdrachtnemer is verplicht dit direct aan de opdrachtgever te melden.

7.4 Wanneer er met alarmcodes gewerkt wordt, is te allen tijde de opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding.

7.5 De opdrachtnemer zal direct de sleutel inleveren wanneer de individuele uitlaatdienst door ‘Dog Minds’ niet meer hoeft te worden uitgevoerd.

7.6 De opdrachtnemer zal de sleutel niet dupliceren, niet voorzien van een adres, zorgvuldig bewaren, slechts gebruiken ten behoeve van het ophalen en terugbrengen van de hond(en).

 

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSCHAF ADVIES (TELEFONISCH CONSULT)

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Opdrachtnemer: Dog Minds te Eindhoven, KvK 77045084

1.2 Opdrachtgever: de klant die aanschaf advies wil.

1.3 Opdracht: een overeenkomst waarbij een telefonisch consult (30 minuten) aanschaf advies zal plaatsvinden op afspraak.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN RECHT

2.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.3  Wanneer er (digitaal) schriftelijk of mondeling afgesproken is tot een telefonisch consult aanschaf advies hond, dient dit gesprek plaats te vinden op een tijdstip dat geschikt is voor beide partijen.

 

ARTIKEL 3 – BETALING

3.1  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3.2 Na het telefonisch consult aanschaf advies ontvangt de klant een factuur. Het bedrag op de factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt dient te worden op de rekening van Dog Minds.

3.3 De klant dient minimaal 24 uur van te voren te laten weten wanneer hij/zij gehinderd is voor het telefonisch consult aanschaf advies.

3.4 Bij verhindering dient de opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Dog Minds geeft aanschaf advies, maar kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor wat zij heeft geadviseerd. De uiteindelijke keuze die een klant maakt met betrekking tot een hond is altijd zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

 

KLACHTENPROCEDURE

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Klachten en/of verbeterpunten graag z.s.m. via mail melden bij Claudia Pasmans, eigenaar van Dog Minds.

E-mail adres: info@dogminds.nl
Mobiel: 06-14926168 (bellen of what’s app)

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *